Автор: L-BRO Admin

Суханвари хамчун илм

Суханвари хамчун илм »

​Мафҳум ва тавсифи пешоянд дар забони англисӣ

    Дар забони англисӣ пешояндҳо (prepositions) калимаҳои ёрирасоне мебошанд, ки муносибати як ҳиссаи нутқро ба дигар ҳиссаи нутқ мерасонанд. Яке аз хусусиятҳои хоси пешояндҳои забони англисӣ маҳз дар ҳамин мебошад. Пешояндҳо чун дигар ҳиссаҳои ёридиҳандаи нутқ, танҳо барои алоқаи калимаҳо дар ибора ва ҷумла истифода бурда мешаванд ва барои ифодаи тобишҳои гуногуни маданияти субъективӣ х... »

​СОХТИ ИБОРАҲОИ СУБСТАНТИВӢ ДАР ЗАБОНҲОИ АНГЛИСӢ ВА ТОҶИКӢ

Дар забони англисӣ дар вазифаи адъюнкти ибораҳои субстантивӣ детерминативҳо, квантификаторҳо, квалификаторҳо, ҳиссаҳои номии нутқ, шаклҳои номии феъл (масдар, сифати феълӣ, герундий) ва ҳатто ҷумлаи пайрав омада метавонад. Дар забони тоҷикӣ бошад дар вазифаи объекти ибораҳои исмӣ ҳиссаҳои мустиқили нутқ ба монанди исм, сифат, шумора, ҷонишин, зарф ва инчунин сифати феълӣ, масдар истифода бурда меш... »

​Хусусиятхои грамматикии феълхо дар забони точики

           Дар назари аввал ҳамаи феълҳои забони тоҷикӣ ҳамчун феълҳои мустақил тасаввур мешаванд. Аммо дар ҳакиқат мустақилии як қисми феълҳо мафҳуми мутлақ ва қисми дигараш мафҳуми нисбӣ дорад. Аз ин ҷиҳат феъле, ки одатан ба вазифаи грамматики ба шакли мустақил истеъмол меёбад, мумкин аст, ки дар навбати худ дар таркибҳои гуногуни феълӣ ба сифати феъли ёридиҳанда к... »

​Таърихи ибораҳои феъли

Истилоҳи Phrasal verbs аввалин бор Логаном Смитом дар китоби “Луғат ва Идиома”(1925), ҷое ки ин нашриёт бо ин истилоҳ гузошта шуда буд. Решаи ибораҳои феъли дар китобҳои пешинаи забони англисӣ гуногун буда, феъл бо зарф ва пешоянд калима бо калима навишта мешавад, ҷои исти худро дар ҷумла нишон медиҳад, масалан: The boy walked out. (direction) The boy stood  by.(place) The boy held his hand u... »

Роххои калимасози дар забони англиси  

 Калимасозї – ин воситаи асосии боїшавии таркиби луѓавии забони мебошад. Бо ин роњ таркибї луѓавї бо калимањои нав пурра мешавад. Забон барои пурра ва бо нозукиҳояш ифода намудани фикр ва барои њаматарафа ќонеъ гардонидани талаботи мубодилаи афкор аз њамаи воситањо истифода мекунад. Забони адабии њозираи тољикї усули муайяни калимасозї дорад, ки таърихан ташаккул ёфта, баробари забон инкишоф ... »

​Тавсифи методҳои умумии методикаи таълим

       Ба методҳои умумии илмиметодикаи таълим инҳо мансубанд: методи самти коммуникативи доштани таълими забои хориҷӣ, методи ба ҳисоб гирифтани забони модарии хонандагон дар омӯзиши забони хориҷӣ ва методи афзалиятнокии машқҳо дар ҳама самтҳои омӯзиши забони хориҷӣ. Вазифаи ин методҳо дар таълим чунинанд.        1. Методи самти коммуникативии таълим нисбат... »

​Хелњои сифат дар забонњои тољикї ва англисї

Дар забонњои тољикї ва англисї сифат аз љињати маъно, аломатњои морфологї ва ифодаи чигунагии исм ба ду гурўњи калон чудо мешавад: аслї ва нисбї. 1) сифатњои аслї (qualitative). Сифати аслї аломат, хусусият, аломати хоси асосии исм ва чигунагии предмету њодисањоро бевосита ифода менамояд. Мисол: девори баланд, њавои тира, кулоњи сафед, доруи талх; square, small, heavy, sweet, little, large, high, ... »

​Тахлили муродифхо дар мукоиса бо забонхои англиси ва тољики

Муродифњо ё худ синонимњо шаклан аз ҳам фарқ карда, аз ҷиҳати маъно баробар ё ба ҳамдигар хеле наздиканд. Худи истилоњи «синоним» аз калимаи юнонии «synonymos» — «ҳамном» гирифта шудааст. Дар забони тоҷикии мусир истилоњи синоним бештар чун «муродиф» ифода мегардад, вале азбаски аз калимаи синоним истилоњоти дигари забоншиносї (синонимия, синонимика) сарчашма мегиранд дар адабиёти махсус беш... »

СУПОРИДАНИ  ШАХСЕ, КИ БА МАҲРУМ КАРДАН АЗ ОЗОДӢ МАҲКУМ ШУДААСТ, БАРОИ АДОИ ҶАЗО БА ДАВЛАТЕ, КИ Ӯ ШАҲРВАНДИ ОН АСТ

БОБИ 50. СУПОРИДАНИ  ШАХСЕ, КИ БА МАҲРУМ КАРДАН АЗ ОЗОДӢ МАҲКУМ ШУДААСТ, БАРОИ АДОИ ҶАЗО БА ДАВЛАТЕ, КИ Ӯ ШАҲРВАНДИ ОН АСТ Моддаи 483. Асосҳо барои супоридани шахсе, ки ба маҳрум кардан аз озодӣ маҳкум шудааст, барои адои ҷазо ба давлате, ки ў шаҳрванди он аст Шартномаи байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо давлати хориҷии дахлдор ё созиши хаттии бо шартҳои мутақобил имзонамудаи Прокурори гене... »