Андоз

Таксимоти байналхалкии мехнат

  1.Мафхум ва мохияти таксимоти байналхалкии мехнат (ТБМ). 2. Омилхои асоси ва нишондихиндахои ТБМ. 3.Назарияхои асосии ТБМ. 4.Шаклхои асосии ТБМ. 5. Равандхои байналмиллалигардони, умумибашаригардони ва фаромиллаликунони дар иктисодиёти чахони. 1.Заминаи асосии муттахидшавии иктисодиёти миллии давлатхо ба хочагии чахони ТБМ мебошад. ТБМ ин раванди таърихии махсусгардонии давлатхо дар истехсо... »

Таърихи пайдоиши андозҳо

Муаммоҳои андозбандӣ ҳамавақт фикрҳои иқтисодчиёни ҷаҳонр, файласуфон, кормандони давлатро дар ҳама давру замон ҷалб мекунанд. Фомаи Аквинӣ андозро ҳамчун шакли иҷозатдодашудаи ғорат ё дуздӣ маънидод мекард. Шарл Луи Монтескъе андеша мекард, ки ҳеҷ чиз ҳамон қадар донишу ақлу фаҳмро талаб намекунад, ба монанди муайян намудани он ҳиссаи даромаде, ки давлат аз аҳолии худ мегирад ва ба ў боқӣ мемонад... »

Тавсифи системаи ҳозиразамони андозбандӣ дар ҶТ

Системаи андози ҶТ – ин маҷмўи андозҳое мебошанд, ки ба воситаи қонунҳои амалкунанда, санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ оиди тартиби ҷорӣ намудан, ҳисоб кардан, рўёнидан ва бекор кардани онҳо муқаррар карда мешаванд ва ба танзим дароварда мешаванд. Сохтори системаи андоз аз рўи сохти иҷтимоӣ – иқтисодии давлат, вазифаҳои он муайян карда мешавад. Гузариши иқтисодиёти ҶТ ба муносибатҳои бозорӣ талаб намуд, ки... »

Моҳияти иҷтимоӣ – иқтисодии андозҳо

Моҳияти иҷтимоию иқтисодии андозҳо, мундариҷаи дохилии андозҳо ба воситаи вазифаҳои он амалӣ мегардад. Андозҳо функсияҳои зеринро иҷро мекунанд: Функсияи фискалӣ ё хазинавӣ – таъминоти молиявии хароҷотҳои давлатӣ; Функсияи танзимкунӣ – танзимнамоии иқтисодиёт аз тарафи давлат; Функсияи иҷтимоӣ – нигоҳдории мувозинати иҷтимоӣ бо роҳи тағйир додани таносуби байни даромадҳои гурўҳҳои алоҳидаи иҷтимоӣ... »

Моҳият ва принсипҳои андозбандӣ

Андозҳо бо баробари тақсимоти ҷамъият ба табақаҳо ва пайдошавии давлат, ҳамчун «пардохтҳои шаҳрвандон барои таъминкунии ҳокимияти халқӣ…»2 ба вуҷуд омадааст. Дар таърихи рушди ҷамъият ягон давлат натавонист, ки бе андозҳо амал намояд, чунки барои иҷрокунии вазифаҳои худ ва қонеъ намудани эҳтиёҷотҳои умумӣ ба вай захираҳои муайяни воситаҳои пулӣ лозим мебошанд. Қисми зиёди ин захираҳоро танҳо ба во... »

Андоз аз фоидаи шахсони ҳуқуқӣ

Андоз аз фоида ин андози мустақим буда, бевосита аз фоида (даромад)-и шахсони ҳуқуқӣ дар асоси меъёри муқаррарнамудаи қонун ситонида мешавад. Ҳаҷми воридоти андоз аз фоида ба буҷет аз даромади гирифтаи сохторҳои хоҷагидорӣ вобаста буд. Фоида яке аз нишондиҳандаи асосие мебошад, ки он натиҷаи охирини фаъолияти корхонаро нишон медиҳад. Фоида ин меъёри муҳими самаранокии истеҳсолот дар корхонаҳо шумо... »