Пятница , Декабрь 6 2019
Главная / Баҳисобгирии бухгалтерӣ

Баҳисобгирии бухгалтерӣ

Таҳлили хисоботи молиявии муассиҳахои буҷетӣ

Таҳлили нииюндиҳандаҳои тавозуни бухгалтерй дар асоси маълумотҳо оид ба хароҷоти активҳои ғайримолиявӣ (аз рӯйи воситаҳои асосӣ, активҳои ғайримоддӣ, активҳои хайриистеҳсолй, захираҳои моддӣ) гузарони^ца мешавад. Маълумот оид ба ҳаракати активҳои ғайримолиявӣ дар замимаи тавзеҳи ахбороти (тавзеҳӣ, матни тавзеҳй) пешниҳод карда мешавад. Илова бар ин, зарур аст, ки ҳолати техники, истифодаи самаранок, …

Читать дальше »

Ҳисоботи муассисаҳои буҷетӣ

  Ҳолати умумӣ   Ҳисобот системаи нишондиҳандаҳои ба ҳам алоқа-манду пайваста буда,омили баҳо додан ба натиҷаи ниҳоӣ ва сифати кор, оид ба иҷрои нақша, инчунин дуруст истифода бурдани захираҳои меҳнатию воситаҳои истеҳсоли ва ба фаъолияти молиявию хоҷагии корхона, дар давраи ҳисобот мебошад. Нишондиҳандаҳои ҳисобот бо роҳи давра ба давра ху-лоса …

Читать дальше »

Ҳисобгирии маводҳои арзишноке, ки ба ташкилот тааллуқ надоранд

Ҳолати умумӣ   Маводҳои арзишнок, ки муваққатан дар ташкршот мавҷуд аст ва бо ташкилот тааллуқ надорад (воситаҳои асо-сии ба иҷора додашуда) маводҳои арзишнок, ки барои нигоадории махсус қабул карда шудааст, дар ҳисобҳои ғайритавозунӣ, инчунин тавозунҳои ҳисоботҳои ҷиддӣ ба;ҳисоб гирифта мешавад. Ҳамаи молу масолехи қиматнок, I инчунин воситаҳои асосии ба иҷора …

Читать дальше »

Ҳисобгирии амалиётҳо оид ба таври марказонидашуда таъмин намудани муассисаҳои буҷетӣ бо маводҳои арзишнок

  Ҳисобгирии амалиётҳо оид ба таври марказонида-шуда таъмин кардани муассисахои супоришдиҳанда Ҳисоббаробаркунӣ бо таъминкунандагон аз рӯйи шак-ли марказонидашуда таъмин кардани муассиса бо маводҳои арзишнок аз тарафи муассисаи болоӣ (супоришдиҳанда) гу-заронида мешавад. Дар ин ҳолат супоришдиҳанда чунин қайдҳои бухгалтериро овд ба ҳисоббаробаркунӣ бо таъмин-к^-навдаи маводҳои арзишнок бр таври марказонидашуда таъминкунии муассисаҳо …

Читать дальше »

Ҳисобгирии хароҷотҳои иҷозатдодашуда

  Ҳисобгирии меъёрии ӯҳдадории буҷетӣ Ҳисобгирии хароҷотҳои иҷозатдодашуда дар ҳисоби 140 «Ҳисоббаробаркунӣ оид ба маблағгузории буҷет барои хароҷотҳои муассиса ва дигар чорабиниҳо» бурда мешавад. Ҳ^гсобгирии ӯхдадории буҷетии қабулшуда дар ҳисоби 140/1 «Ухдадории буҷетии қабулшудаи соли чорӣ» бурда мешавад. Ташкилотҳое, ки иҷроиши буҷетро таъмин мекунанд, ҳисобгирии маблағҳои ӯҳдадории буҷетиро дар давоми …

Читать дальше »

Ҳисобгирии соҳибкори ва дигар фаъолиятҳое, ки даромад меорад

  Ҳисобгирии хароҷотҳо оид ба истеҳсоли маҳсулот, иҷрои кор ва хизматрасонӣ Муассисаҳои буҷетӣ ҳуқуқ дорақд, ки ба фаъолияти соҳибкории дар Охшномаашон пешбинишуда машғул ша-ванд. Ба фаъолияти соҳибкории муассисаҳои буҷетӣ инҳо дохил мешаванд: хариду фурӯш ва иҷора додани захираҳои асосӣ ва ам-воли муассисаҳои буҷетӣ; савдои молҳо ва таҷҳизоти харидашуда; расонидани хизмати …

Читать дальше »

Ҳисобгирии натиҷаи молиявӣ

  Ҳисобгирии натиҷаи молиявӣ Ҳисобгирии натиҷаи молиявии муассиса дар ҳисоби 41 ва зерҳисоби 410 «Фоида ва зарар» бурда мешавад. Инҳисобҳобароиинъикоснамоиинатиҷаимолиявиимуассисаваташкилотҳое, кихизматрасониихазинавиииҷроибуҷетротаъминмекунад, истифодакардамешавад. Барои ҳисобгирии натиҷаи молиявӣ ҳисобҳои зерин истифода карда мешавад: 410 «Форща ва зарар»; 120«Хазина»; 111 «Маблағҳоиазҳисобисоҳибкорӣбадастомада»; 410/1 «Даромадифондизахиравй»; 400/2 «Даромадидавраиҳисоботӣ»; 401 «Даромадидавраиоянда». Ҳангомифурӯхтанивоситаҳоиасосӣ, активҳоиғайриистеҳсолӣвағайримоддӣдартарафикредитииҳисоби 400/3 «Даромадазфурӯшиактивҳо» вадартарафидебетииҳисоби178 «Зиёдшавииқарздориидебиторӣазрӯйидаромадазфурӯшиактивҳо» …

Читать дальше »

Ҳисобгирии ӯҳдадорӣ

  Ҳуҷҷатҳои асосии ҳуқуқӣ-меъёрӣ 1. Қонуни Ҷумҳурии Точикистон «Дар бораи бучети дав-латии Ҷумҳури Точикистон», ҳарсола. 2. Кодекси шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон 3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии бухгалтерӣ» аз 1 майи соли 1999, №750. 4. Дастурамал оид ба пешбурди бахдсобгирии муҳосибӣ дар муассисаҳои буҷетӣ. Бо фармони Вазири хмолия аз 26 …

Читать дальше »

Ҳисобгирии ҳисоббаробаркуни бо дебиторҳо

  Ҳуҷҷатҳои асосӣ — меъёрӣ 1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи буҷети дав-латии Ҷумҳзфи Тоҷикистон», ҳарсола. 2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии бухгалтерӣ» аз 14 май 1999, № 750. 3. Кодекси шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 4. Дастури методӣ оид ба инвентаризатсияи моликият ва ӯхдадории молиявй. Фармони Вазири молияи ҶТ аз …

Читать дальше »

Барӯйхатгирии воситаҳои пулӣ ва маблағгузории Молиявӣ

  Барӯйхатгирии хазина мувофиқи тартиби бурдани амалиётҳои хазинавӣ дарҶТ гузаронида мешавад. Ҳангоми ҳисобу китоби миқцори пули хазина ҳисобгирии пули накд, қоғазҳои қиматнок ва ҳуҷҷатҳои пулӣ (тамғаҳои боҷи давлатӣ, марказҳои почта, тамғаҳои васиқавӣ, чиптаҳои пардохташудаи тайёра, роҳхатҳои пар-дохташуда барои осоишгоҳҳо ва хонаҳои истироҳатӣ ва дигарҳо) бурда мешавад. Натиҷаи барӯйхатгирии гузаронидашудаи воситаҳои …

Читать дальше »