Без категории

Намунаи навистани ариза

Ба номи ректори ДДЊБСТ, доктори илмњои таърих Љўрабоев Љ.Њ. аз номи аспиранти ДДЗТ ба номи С.Улуѓзода Хоркашов Ю.Ю АРИЗА Ба Шумо маълум менамоям, ки дар санаи 14-уми феврали соли равон ба маљаллаи илмии «Ахбори ДДЊБСТ» маќола дар мавзўи «Баробарии иљтимої аз нигоњи таълимоти маздакия» фиристода будам, бинобар сабабњои ѓалатњои мантиќї доштани маќолаи мазкур барои нашр роњ дода нашуд. Аз ин рў, хоњ... »