Менеҷмент

Менеҷменти сифат

  1. Мафҳум, моҳият ва аҳамияти баландбардории сифати маҳсулот 2. Таснифоти нишондиҳандаҳои сифати маҳсулот 3? Омилҳои ба сифати маҳсулот таъсиррасон 1. Мафҳум, моҳият ва аҳамияти баландбардории сифати маҳсулот Мав\удияти муёити рацобаты дар шароити ицтисоди бозоргоны ёамаи корхонаёоро .ёдадор мекунад: ки ба муаммоёои сифати маёсулот диццати \идды зоёир намоянд? Ицтисоди бозории муосир ба сиф... »

Менеҷменти стратегия

  1. Мафҳуми менеҷменти стратегия 2. Омилҳои таъсиррасон ба стратегия 3. Унсурҳои стратегӣ 1. Мафҳуми менеҷменти стратегия Назарияи умумии ба дастоварии мақсади асосии ташкилот, ки ба роҳи ҳал намудани мушкилоти пешомада ва барои ин истифода ва тақсимоти дурусту оқилонаи захираҳои маҳдуд инчунин истифодаи иловагии барномаҳои воқеиву мақсадноке, ки ба самти аз худнамоии афзалиятҳои рақибон, ба... »

Қарорҳои идоракунӣ

  1.Мушкилот ҳамчун заминаи қабули қарор 2. Қарор ва намудҳои он 3.Қарори самаранок ва марҳилаҳои қабули он   1.Мушкилот ҳамчун заминаи қабули қарор Қарори идоракунӣ – ин хулосаи андешакардашуда оиди зарурати татбиқи ягон амалиётест, ки бевосита ё бавосита бо расидани мақсадҳои дар назди ташкилот гузошташуда ва аъзоҳои он алоқаманд мебошад. Одатан зарурати қабули қарор бо мушкилотҳои фаъ... »

Ихтилоф дар менеҷмент ва роҳҳои ҳалли он

  1.Намудҳои ихтилофҳои дохилиташкилӣ 2.Ҷараёни ихтилофот 3.Стратегияҳои бартараф намудани ихтилоф 4.Гуфтушунид ҳамчун воситаи ҳалли ихтилоф 1. Намудҳои ихтилофхои дохилиташкилӣ Дар зери мафҳуми ихтилоф зиддияти ду равия дар шуури шахси алоҳида, муносибатҳои одамон, ҷамъиятҳои расмӣ ва ѓайрирасмии онҳо фаҳмида мешавад, ки бо фарқияти нигоҳ, мавқеъ ва манфиатҳо вобастагӣ дорад. ҳисобида шудаас... »

Этика ва маданияти менеҷмент

1. Этикаи менечмент ва омилхои интихоби этикӣ 2. Масъулиятнокии ичтимоии ташкилот ва бахои фаъолияти иҷтимоӣ 3. Ташкили идоракунии этики ва масъулияти ичтимои ташкилот 4. Услубхо, эътибор ва маданияти ташкилии менеҷер 5. Маданияти идоракунии со³ибкори ва одоби муоширати рохбарӣ 1. Этикаи менечмент ва омилхои интихоби этикӣ Фахмиши умумии этика — ин кулли коидахои маънави ва арзишхое, ки рафт... »

Сохтор ва намояндагии менеҷмент

1. Сохтори идоракуни ва унсурхои он 2. Ҳукукхои идоракуни дар ташкилотхo 3. Шаклхои сохтори идоракуни 4. Роххои бехтар кардани идоракунии ташкилотхo 1. Сохтори идоракунӣ ва унсурхои он Мафхуми калимаи «сохтор» бо «структура»-и забони лотини хаммаъно буда, мазмуни «тартибот», «алока», ё худ «xойгиршави»-ро дорад. Сохтори ин ё он объектро хамчун шакли муайяни мувофиккунонии кисмхои алохида ва ё хамч... »

Технологияи менеҷмент

  1. Интихоби максад ва стратегияи инкишофи корхона 2. Масъалагузори ва стратегияи ичроиши максадхои менечмент 3. Системаи стратегии идоракунии корхона 4. Тахлили идоракуни дар менечмент 1. Интихоби максад ва стратегияи инкишофи корхона Коркарди сиёсати иктисодии корхона (ташкилот) муайян кардани максад ва стратегияи инкишоф дар ояндаи наздик ва дур вобаста аз имконоти корхона ва захирахо меб... »

Моделсозии холатхо ва коркарди карори менеҷмент

  1. Асосхои методологии мохияти карори идоракуни 2. Гурухбандии карори идоракуни ва моделсозии холатхо 3. Даврахои тайёри ва кабули карори идоракуни 4. Ташкили идоракунии таваккалкории менечмент 5. Роххои амали гардонидани карори идоракуни ва назорати ичроиши карор 1. Асосхои методологии мохияти карори идоракуни Карори идоракуни хамчун категорияи иктисоди мохияти Чараёни таъсиррасониро ба од... »

Моделсозии холатхо ва коркарди карори менеҷмент

  1. Асосхои методологии мохияти карори идоракуни 2. Гурухбандии карори идоракуни ва моделсозии холатхо 3. Даврахои тайёри ва кабули карори идоракуни 4. Ташкили идоракунии таваккалкории менечмент 5. Роххои амали гардонидани карори идоракуни ва назорати ичроиши карор 1. Асосхои методологии мохияти карори идоракуни Карори идоракуни хамчун категорияи иктисоди мохияти Чараёни таъсиррасониро ба од... »

Хокимият ва рохбарияти менеҷмент

1. Мафхуми хокимият ва асосхои хокимиятдори 2. Роххои истифодаи хокимият дар фаъолияти рохбари 3. Тарзи рохбарияти якченаки ва бисёрченаки 4. Шаклхои мунокишахои дохили ташкилоти ва равандхои онхо 5. Стратегияи рохбарият барои бартараф намудани мунокишахо 1. Мафхуми хокимият ва асосхои хокимиятдори Асоси рохбариятро таъсиррасони, яъне таъсири психологие, ки бо максади таГйир додани рафтори одамон ... »

  • 1
  • 2