Саволхои тести бо чавобхояшон

Саволҳо аз фанни Забони Олмонӣ

# Аз калимахои дохили кавс истифода намуда ба саволхо чавоб дихед ва ба зарфчонишинхо эътибор дихед: Wovon erzählt dein Bruder? (die Reise nach Berlin) +Dein Bruder erzählt von der Reise nach Berlin. -Dein Bruder erzählt über die Reise nach Berlin -Mein Bruder erzählt von der Reise nach Berlin. -Mein Brüder erzählt über die Reise nach Berlin # Аз калимахои дохили кавс истифода намуда ба саволхо ча... »

Саволҳои тестӣ аз фанни сиёсатшиносӣ

Калидҳояш дар охирон саҳифа 1. Ҷавоби дурустро муайян кунед? Кадоме аз мафҳумхо ба мафҳуми иҷимтоигардии (сосиализасияи) сиёсӣ рост меояд? $А) таъсиррасонии давлат ба иқтисодиёт; $В) фаъолияти ҳизбҳо дар мубориза барои ѓасб кардани ҳокимият; $С) раванди азхудкунии арзишҳои сиёсӣ; $D) раванди тарбия дар оила; $Е) меъёрхои фарханги сиёси. 2. Ҷавоби дурустро муайян кунед. Иҷимтоигардии (сотсиализасия... »

Саволҳои экология

Беосеноз чист? + Баҳамзистии байниҳамдигарии организмҳо. Истилоҳи биосенозро кадом олим пешноҳод кардааст? + Олими олмони К.Мёбиус. Маънои биосеноз чист? +“Био” ҳаёт “сеноз” ҷамоа. Биосенозҳо ба кадом гурӯҳҳо тақсим мешаванд? +Сернамуд ва камнамуд. Дар ҷойҳое, ки шароити муҳит мӯътадил аст, биосенозҳо чи гуна мешаванд? +СЕРНАМУД. Дар ҷойҳое, ки шароити муҳит номусоид аст, биосенозҳо чи гуна мешава... »

Саволҳои тестӣ аз фанни экология

# Экология ҳамчун фан чиро меомӯзад? — пайдоиши ҳаётро — ирсият ва тағйирпазириро — олами набототро — олами ҳайвонотро +Е) муносибати мутақобилаи организм ва муҳитро. #Истилоҳи экология аз кадом забон гирифта шудааст? — Арабӣ — Англисӣ — Франсузӣ — Тољикӣ +Е) Юнонӣ. #Экологияро бори аввал кадом олим ва кадом сол ба илм дохил кардааст? — соли 18... »

Саволҳои тести аз фанни Мудофия гражданини

#1. Бо кадом мақсад мудофиаи гражданӣ ташкил шудааст? — Бо мақсади муҳофизати муассисаҳо аз вайроншавӣ; -Муҳофизати иншоотҳо дар ҳолатҳои фавқулодда; + Муҳофизати аҳолӣ дар ҳолатҳои фавқулодда; — Муҳофизати боигарии давлат; — Ҳамаи номбар шуда; # 2. Мудофиаи гражданӣ чиро меомӯзад? — Мухофизат аз ҳолатҳои фавқулодда; — Муҳофизат аз офатҳои табии; — Муҳофизат аз ... »

Саволномаҳо аз фанни Назария ва методикаи таълимии тарбияи ҷисмонӣ

1) Варзиш як рукни кадоме аз ин фанҳо ба ҳисоб меравад? -гимнастика +тарбияи ҷисмонӣ -методика -ин як фанни алоҳида аст -ҷавобҳо нодуруст 2) Варзиш чист? +фаъолияти мусобиқавӣ, бозигузаронӣ ва тайёрӣ барои он мебошад. -раванди педагогӣ аст -истифодаи машқҳои ҷисмонӣ ва навъҳои ҷисмонӣ аст -як навъи тарбияи ҷисмонӣ аст -вобастагии дараҷаи саломатӣ ва инкишоф аст 3) Асоси варзишро чӣ ташкил медиҳад?... »

Саволномаҳои тести аз фанни фалсафаи забон

#Забон дар чамъият кадом вазифаро адоъ мекунад? — воситаи донишомузи ; +  воситаи мубодилаи афкори одамон; —  воситаи нигариш ; — воситаи эљоди осори бадеї.   #Сарчашмањои асосии инкишофи фалсафаи забони тољики кадомхоянд ? +  адабиёти точик ва эчодиёти дахонии халк ; — адабиёти классикии тољик, эљодиёти дањанаки ва забони зиндаи халќ ва адабиёти халкњои дигар; —... »

Тести Сиёсатшиноси

 # Сиёсати иљтимої чиро   дар  бар   мегирад? + таъмини озодї, њуќуќи интихоб, њуќуќ ба мењнат,  тайёр   намудани кадрњо,  таъмини кафолати    иљтимои (нафакахурон,маљруњон),имконияти  таъмини маош; — таъмини озодї, њуќуќ ба    мењнат, гирифтани    маош, истироњат; — њуќуќи интихоби мењнат,таъмини   маош,истироњат  , озодии фаъолият; — таъмини озодї, њуќуќ ба    мењнат,  озодии  ... »

Тести Сиёсати дохили  ва хориҷии Тоҷикистон

#Назарияҳои асосии равобити байналмиллал  кадомҳоянд? +  глобализм,низоъшиносӣ, реализми сиёсӣ; —  реализми сиёсӣ, идеализм, марксизм —  анархизм , транснационнализм,модернизм —  нормативизм, морализм ,леберализм   # Методхои асосии тахлили вазъият дар МБ инхоянд; — Мушоҳида,муқоиса,омузиши санадхо —  Озмоиш ,тарҳрези ,методи Дельфи +  Контент-анализ , мукоиса,пе... »

Тести Фарҳангшиноси

    #Ин гуфтањо ба кї таалуќ дорад? «Гарбиёнро зиракї сози њаёт, Шарќиёнро ишќ рози коинот»: + Муњаммад Иќбол; — Муњаммад Афѓонї; — Лоиќ; — Саъдї.   #Ин гуфтањо ба кї тааллуќ доранд? «Акнун бозори љањонї дар њаќиќат њам вуљуд дорад. Бо ворид шудани Калифорния ва Япония ба бозори љањонї, љањонишавї ба вуќўъ омад». -Ф.Энгелс +К.Маркс — Д.Юм -Ф. Нитсше   #И... »