Таърих

Маълумоти умуми дар бораи ҷашни Наврӯз

ДИЛОРОЮ ОЛАМАФРУЗӢ, НАВРУЗӢ, ИМРУЗ! Боиси хурсандии мардуми Тоҷикистон гашт, ки 30 сентябри соли 2009 аз тарафи ЮНЕСКО Наврӯз дар баробари 76 унсури мероси ғайримоддӣ аз тамоми ҷаҳон ба феҳристи намояндагии (репрезентативии) мероси ғайримоддии маданияти башар дохил карда шуд. 23 феврали соли 2010 дар Иҷлосияи 64-уми Кулли СММ зери мавзӯи 49-уми рӯзномаи Иҷлосия «Маданияти ҷаҳон» аз тариқи ризоият ... »

Мақоми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаҳони имрӯза

Нақша: 1.Ваҳдати милли ва ҷараёни бунёди давлати соҳибихтиёри Тоҷикистон. 2.Дастовардҳои даврони истиқлол. Пас аз пош хӯрдани ИҶШС ва воқеаҳои 8-21 августи соли 1991 дар Москва соҳибистиқлолии Россия эълон гардид. Тоҷикистон низ роҳи соҳибистиқлолиро пеш гирифт. 24 августи соли 1990 иҷлосияи дуюми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи соҳибистиқлолии ҷумҳурӣ Эъломия қабул намуд. Дар моддаи авва... »

Ҷумҳурии Тоҷикистон – давлати соҳибистиқлол

1.Заминаҳои ташкилёбии Ҷумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикистон. 2.Иҷлосияи тақдирсоз ва натиҷаҳои таърихии он. Бозсозӣ, ки такмил ва инкишофи давлати сотсиалистиро дар назар дошт, ҷомаи амал напӯшид. Бо сабабҳои объективӣ ва субъективӣ ислоҳоти сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ вазъи рукудро (карахтиро) барҳам надода, мамлакатро ба бӯҳрони умумӣ овард. Ба ивази ИҶШС Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (ИДМ) ташкил г... »

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 1929-1990

Нақша: 1.ҶШС Тоҷикистон дар давраи бунёди ҷомеаи сосиалистӣ. 2. Халқи тоҷик дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ. 3.Тоҷикистон дар давраи демократикунонии ҳаёти ҷамъиятикунонии ҳаёти ҷамъиятӣ. Даврони бозсозӣ. Адабиёт: 1. История таджикиского народа. – М., 1990. Том 5. 2.История таджикской ССР – под ред. Антоненко Б.А. – Душанбе: 1983. 3.Мухторов А. Раҳматуллоев А. – Очеркҳои таърихи Тоҷикистон советӣ-... »

Тақсимоти ҳудуди миллӣ дар осиёи миёна

Нақша: 1. Зарурияти гузаронидани тақсимоти миллӣ- марзӣ дар Осиёи Миёна. 2. Камбудӣ ва норасигиҳо дар вақти гузаронидани тақсимот. 3. Ташкилёби Ҷ.М.Ш.С. Тоҷикистон. Дар сарзамини Осиёи Миёна баъд аз барпо намудани тартиботи Шӯравӣ то тақсимоти ҳудуди миллӣ се ҷумҳурӣ: Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии сотсиалистии Туркистон (Дар ҳайати ҶФШСР) ва ҷумҳуриҳои мустақили халқии Шӯравии Бухоро ва Хоразм вуҷуд до... »

Барқароршавии Ҳокимияти Шӯравӣ дар Тоҷикистон

Нақша: 1.Ғалабаи Инқилоби Октябр ва таъсири он дар Осиёи Миёна. 2.Барпошавии Ҳокимияти Шӯравӣ дар Тоҷикистони Шимолӣ ва Бадахшон. 3. Ҷанги шаҳрвандии солҳои 1918-1924. Дар аввали асри ХХ дар ҳаёти халқҳои Россия ва канораҳои он таъғиротҳои ҷиддии сиёсӣ — иқтисодӣ ба амал омаданд. Шӯриши мусаллаҳҳонае, ки бо сарварии бевоситаи болшевикон тайёр карда шуда буд 25 сентябри соли 1917 дар Петрогра... »

Аморати Бухоро дар охири асри Х1Х ибтидои асри ХХ

Нақша: 1.Вазъи сиёсии Аморати Бухоро. 2.Амалиётҳои ҷангӣ дар Бухорои Шарқӣ. 3.Шӯриши Восеъ. 4.Ҷараёни маорифпарварӣ. То охири солхои 60-уми асри XIX дар ҳудуди Бухорои Шарқӣ якчанд ҳокимияти феодалии мустақилу ниммустақил вуҷуд дошт, ки бо мурури замон ба аморати Бухоро ҳамроҳ карда шуданд. Ба онҳо ноҳияҳои Ҷанубу Шарқӣ ва Марказии Тоҷикистон, аз ҷумла, Ҳисор, Кулоб, Қубодиён, Қаротегину Дарвоз до... »

Истилои Осиёи Миёна аз тарафи Русияи подшоҳӣ

Нақша: 1.Сабабҳо ва амалиётҳои ҷангии Россияи подшоҳӣ дар қаламрави Осиёи Миёна. 2.Таъсисёбии генерал – губернатории Туркистон. 3.Масъалаи Помир ва ҳалли он. Дар миёнаи асри ҶlҶ дар сарзамини Осиёи Миёна ба ғайр аз се давлати мустақил: аморати Бухоро, хонигариҳои Қӯқанд ва Хева, боз як қатор мулкҳои ниммустақил, ба монанди Шаҳрисабз, Шаҳри Китоб, Ҳисор, Қаротегин, Дарвоз, Кӯлоб ва ғайра вуҷуд дошт... »

Ҳаёти халқи тоҷик дар асрҳои ХV-нимаи авали асри Х1Х

Нақша: 1.Тоҷикон дар ҳайати давлати Шайбониён. 2.Осиёи Миёна дар ҳайати давлати Аштархониён. 3. Халқи тоҷик дар аҳди сулолаи манғитиён.   Давлати Шайбониён солҳои 1501-1599 Воқеаҳои авали асри XVI дар ҳаёти халқҳои Мовароуннаҳр ва Хуросон аз бисёр ҷиҳатҳо ба дигаргуниҳои ҳаёти халқҳои бодиянишини Дашти Кинҷақ ва бастаги доштанд. Дашти Кипчоқ гуфта, замини васеи байни дарёҳои Урал ва Иртиш дар... »

Халқи тоҷик дар ҳайати давлати Темур ва Темуриён

Нақша: 1.Вазъи сиёсии Осиёи Миёна дар асри ХlV. 2.Шӯриши сарбадорон ва моҳияти он. 3.Ба сари ҳокимият омадани Тему рва ҷангҳои ғоратгаронаи ӯ. 4.Осиёи Миёна дар аҳди Темуриён. Дар нимаи дуюми асри Х1У дар Мовароуннаҳр парокандагии мулкҳо дида мешуд.Ҳокимони маҳаллӣ барои ба даст овардани истиқлолияти ба муқобили ҳукумати марказии муғулҳо мубориза мебурданд. Дар ин давра писари беки барлос Тарағай ... »