Фархангшиноси

Проблемахои хозираи маданияти миллии тоҷик

Нақша: Худшиносии миллияке аз омилхои асосии баландшавии тафаккури маданӣ. Пойдории сулх ва инкишофи иқтисодиёт. Масъалахои маданияти маънавии замони муосир. 5.Эмомалӣ Раҳмон. Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон оид ба лоиҳаи қонун «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд»,14 декабри соли 2010.-Душанбе, 2010. Худшиносии миллияке аз омилхои асосии баландша... »

Эҳёи Аҷам (асрхои 1Х-ХУ) ва ахамияти умумибашарии он

Нақша: Масоили банду басти илмии падидахои Эхё. Маданияти моддива маънавии ин давра. Эхёи Аҷам ва ахамияти оламшумули он. Масоили банду басти илмии падидахои Эхё Мо дар мавзӯи пешин бо назардошти давраи Сомониён дар бораи оғози эхёи халқи тоҷик сухан рондем. Эхёи миллии халқхои Эрони Шарқӣ, ки ба пайдоиши халқи тоҷик вобаста аст, хамзамон оғози давраи эхёи Шарқи Миёна мебошад. Суханони олими машху... »

Аҳди Сомониён, мавқеъ ва мақоми он дар таърих ва маданияти халқи тоҷик

Нақша: Хусусиятхои асосии маданияти давраи Сомониён. Маданияти моддива шаклхои он. Маданияти маънавии замони Сомониён. Хусусиятхои асосии маданияти давраи Сомониён Даврае, ки дар бораи он сухан меронем, яке аз мархилахои бузургтарини инкишофи маданияти тоҷикон ба шумор меравад. Ин замони пурзӯр шудани муборизаи халқхои ориёимуқобили арабхо аз як тараф, аз тарафи дигар густариши маданияти мусулмони... »

Исломикунонии Шарқи Миёна ва таъсири он ба маданият халқҳои ориёӣ

Нақша: Пайдоиши ислом ва мохияти мардумии маданияти мусулмонӣ. «Қуръон» хамчун ёдгории динӣ, таърихива маданӣ. Адабиёт ва жанрхои асосии он. Пайдоиши ислом ва мохияти мардумии маданияти мусулмонӣ. Арабхо дар асри VI мелодибӯхрони муносибатхои авлодипатриархалиро аз сар мегузарониданд. Дар Арабистон қабилахои бисёре зиндагимекарданд, ки хамеша байни хамдигар душманидошта, ҷанг мекарданд ва хар яки ... »

Болоравии маданияти ориёӣ дар аҳди Сосониён.

Нақша: Хусусиятхои асосии маданияти давраи Сосониён. Санъати давраи Сосониён. Ҷунбишхои ғоявидар замони Сосониён. Хусусиятхои асосии маданияти давраи Сосониён Сахми давлатдории Сосониён (227-651) дар такомули ихтимоию мадании халқхои ориёихеле бузург аст. Пурзӯршавии хаёти маданидар Форсу Хуросон ва ба марказхои маданитабдил ёфтани онхо; тахлили идхои халқива маросимхои суннати(сада, мехргон, навр... »

«Авесто» дар таърихи маданияти мардумони ориёнасл

Нақша: Пайдоиши «Авесто» ва таърихи омӯзиши он. «Авесто» хамчун сарчашмаи идеявива маънавӣ. Ватани Зардушт ва Зардуштия аз назари Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон. Пайдоиши «Авесто» ва таърихи омӯзиши он Доир ба масъалаи пайдоиши «Авесто» дар адабиёти илмиақидахои гуногун ҷой дорад. Як гурӯхи олимон (Дюперон, Дармстетер, Мейе, Юар ва ғайра) пайдоиши онро ба мамлакати Мидия нисбат медиханд. Дигар гур... »

Маданияти қадимтарини мардумони ориёнасл

Нақша: Хусусиятхои асосии маданияти эрониёни қадим. Проблемаи ориёӣ. Маданияти давраи хахоманишихо Бохтару Суғд — гахвораи нахустдавлати маданияти тоҷикон. Тадқиқи маданияти тоҷикон нишон медихад, ки халқхои Осиёи Миёна аз даврахои қадим муносибатхои анъанавии маданидоштаанд. Хусусан дар байни маданияти моддию маънавии тоҷикон ва ӯзбекон чунин алоқамандибештар зохир мегардад. Инчунин таърихи... »

Маданияти давраи маорифпарваридар Аврупо

Нақша: Аломатхои асосии маданияти давраи маорифпарварӣ. Хусусиятхои жанрива услубии санъат. Болоравии санъати театрива мусиқӣ. Синтези ахлоқ, нафосат ва адабиёт дар эҷодиёти нависандагони бузурги франсавӣ. Аломатхои асосии маданияти давраи маорифпарварӣ Маорифпарварихараёни зехнива маънавибуд, ки бо мохияти инқилобива хусусияти ихтимоии зиддифеодалиаш, тамоми Аврупоро фаро гирифта буд. Мақоми хоса... »

Маданияти давраи Эҳёи Аврупо. (Ренессанс)

Нақша: Хусусиятхои асосии маданияти замони Эхё. Эхёи Шимоли Навоварони санъати тасвирии замони Эхё. Хусусиятхои асосии маданияти замони Эхё. Замони Эхёи аврупоияке аз даврахои навбатии инкишофи маданияти ҷахонимебошад, ки мархилаи гузариш аз маданияти асримиёнагиба маданияти замони нав хисобида мешавад. Маркази харакати Эхё шахрхои Италия ба шумор меравад, ки дар он хо ин ходисаи бузурги маданидар... »

Маданияти замони асримиёнагии Аврупо

Нақша: Тавсифи умумии маданияти асри миёна. Пайдоиши дини насронӣ.. Маданияти Византия. Маданияти Аврупои Ғарбӣ, католисизм. Санъати романи ва готӣ. Тавсифи умумии маданияти асри миёна Ба ивази замони Атиқа давраи асримиёнагии инкишофи маданияти ҷахонимеояд, ки мархилаи пайдоиш, инкишоф ва таназзули феодализм ба шумор меравад. Ин давраи хукмронии назарияхои динӣ, схоластика, инквизитсия, ҷангхои б... »